HetSoftwareHuis

Er wordt momenteel gewerkt aan onze nieuwe website. Onderstaand tref je onze contactgegevens en algemene voorwaarden.

HetSoftwareHuis - Postbus 3757 6202 NT MAASTRICHT - Tel. 06-51156622

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HetSoftwareHuis
 1. Begripsomschrijvingen
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbieding en acceptatie
 4. Duur en beëindiging
 5. Levering en leveringstijd
 6. Onderhoud en storingen
 7. Overmacht
 8. Prijzen
 9. Betalingsvoorwaarden
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Aansprakelijkheid
 12. Buitengebruikstelling
 13. Reclameren
 14. Wijziging van de voorwaarden
 15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van HetSoftwareHuis, verder te noemen HetSoftwareHuis, gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34159600.

Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van HetSoftwarehuis wordt gesloten.

Overeenkomst Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per electronische mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van HetSoftwarehuis.

[Naar inhoudsopgave]


2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen HetSoftwarehuis en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor HetSoftwarehuis niet bindend en niet van toepassing.

[Naar inhoudsopgave]


3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege HetSoftwarehuis gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door HetSoftwarehuis schriftelijk of per electronische mail anders is vermeld.

Een aanbieding of offerte gedaan door HetSoftwarehuis heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

[Naar inhoudsopgave]


4. Duur en beëindiging

HetSoftwarehuis heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft HetSoftwarehuis het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

[Naar inhoudsopgave]


5. Levering en leveringstijd

Levering van een website zal ten alle tijden geschiede conform de vooraf afgesproken planning.

Aanleveren van van gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen conform de vooraf afgesproken planning aangeleverd te worden.

Indien overschrijding van de afgesproken planning dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van HetSoftwarehuis zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Bij excessieve overschrijding van de afgesproken planning kan in overeenstemming met HetSoftwarehuis en Opdrachtgever de overeenkomst ontbonden worden.

[Naar inhoudsopgave]


6. Onderhoud en storingen

Ten behoeve van onderhoud kan HetSoftwarehuis tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. HetSoftwarehuis zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van HetSoftwarehuis dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld.

Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan HetSoftwarehuis bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.

De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

[Naar inhoudsopgave]


7. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

HetSoftwarehuis is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

[Naar inhoudsopgave]


8. Prijzen

Alle door HetSoftwarehuis genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

[Naar inhoudsopgave]


9. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 30% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan, zo niet behoudt HetSoftwarehuis het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen.

HetSoftwarehuis stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Betalingen dienen altijd binnen 30 dagen na factuur datum te zijn voldaan.

Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 10 werkdagen na datum van de rekening aan HetSoftwarehuis aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal HetSoftwarehuis een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op één van de rekeningen van HetSoftwarehuis, te weten ING Bank rekening 67.56.41.039 te Amsterdam.

Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan HetSoftwarehuis is voldaan.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt HetSoftwarehuis een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

[Naar inhoudsopgave]


10. Eigendomsvoorbehoud

Al het door HetSoftwarehuis vervaardigde softwarematige en grafische materiaal, is en blijft eigendom van HetSoftwarehuis. Dit geldt ook voor alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten; deze berusten bij HetSoftwarehuis en blijven bij HetSoftwarehuis berusten, ook nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of HetSoftwarehuis. HetSoftwarehuis zal voor het overgrote deel gebruik maken van Open Source Software onder de GNU licentie. Alle software gebaseerd op GNU licentie software zal ook weer onder deze licentie worden teruggeplaatst.

HetSoftwarehuis verplicht zich alle in lid 1. van dit artikel bedoelde eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te zullen dragen, indien Opdrachtgever een redelijke vergoeding betaalt voor deze rechten. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door HetSoftwarehuis, doch bedraagt in ieder geval de som van de eenmalige ontwerpbijdrage en eventuele servicebedragen, zoals die gelden voor een internetsite met de omvangkenmerken van de onderhavige, over te dragen internetsite, op het moment waarop het verzoek tot overdracht bij HetSoftwarehuis is bekendgemaakt door Opdrachtgever.

Indien HetSoftwarehuis er kennis van krijgt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van HetSoftwarehuis, waaronder onder meer begrepen het hergebruiken van materiaal of delen van materiaal, als bedoeld in lid 1. van dit artikel, al dan niet na (kopieer)bewerkingen, zal zij Opdrachtgever in gebreke stellen en is HetSoftwarehuis gerechtigd een vergoeding voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten te eisen, waarbij de hoogte van deze vergoeding ten minste 4 maal de waarde bedraagt van de vergoeding als vermeld in lid 2. van dit artikel. Indien Opdrachtgever deze vergoeding niet tijdig betaalt, draagt zij op voorhand de volledige beschikkingsbevoegdheid van de domeinnaam waaraan het bewuste materiaal is gekoppeld over aan HetSoftwarehuis en gaat zij er op voorhand mee akkoord dat HetSoftwarehuis de verhuizing van de domeinnaam terugdraait zodat het domein volledig onder het beheer van HetSoftwarehuis valt.

[Naar inhoudsopgave]


11. Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is HetSoftwarehuis slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van HetSoftwarehuis voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

HetSoftwarehuis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.

Opdrachtgever vrijwaart HetSoftwarehuis voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van HetSoftwarehuis.

Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. HetSoftwarehuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. HetSoftwarehuis is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

HetSoftwarehuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverde teksten en promotiemateriaal.

Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan HetSoftwarehuis.

[Naar inhoudsopgave]


12. Buitengebruikstelling

HetSoftwarehuis heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens HetSoftwarehuis niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. HetSoftwarehuis zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van HetSoftwarehuis kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door HetSoftwarehuis gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

[Naar inhoudsopgave]


13. Reclameren

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 10 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens HetSoftwarehuis vervalt.

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 10 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van HetSoftwarehuis.

Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

[Naar inhoudsopgave]


14. Wijziging van de voorwaarden

HetSoftwarehuis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

[Naar inhoudsopgave]


15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HetSoftwarehuis en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

[Naar inhoudsopgave]